top of page

שאלות ותשובות

 • מה נחשב לרשלנות רפואית?
  על פי ההגדרה המקובלת, רשלנות רפואית היא טיפול רפואי שלא עמד בסטנדרט המקובל וגרם כתוצאה מכך לנזק. במידה ובית המשפט קובע שאכן התבצע טיפול רפואי שאינו תואם את הרמה המקצועית (שהייתה מקובלת באותה תקופה) הוא עשוי לקבוע פיצויים לנפגע. חשוב לשים לב שרשלנות רפואית אינה רק טיפול ספציפי או ניתוח, אלא גם אי ביצוע בדיקה מסוימת, איחור באבחון בעיה או מחלה, אבחון שגוי, לידה שלא נוהלה כראוי והסתיימה בנזק לאם או לתינוק ומקרים נוספים. בנוסף, על פי חוק זכויות החולה, חלה על הגורם המטפל חובת תיעוד ברשומה הרפואית ובמקרים בהם לא תועד הטיפול ונגרם למטופל נזק ראייתי המונע ממנו להוכיח את תביעתו, יעבור נטל ההוכחה לפתחו של הגורם המטפל על מנת להוכיח כי לא התרשל. התחום הנו רחב במיוחד ובכל מקרה בו מתעורר חשש לפגיעה כתוצאה מרשלנות רפואית מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום.
 • איך מגישים תביעה ברשלנות רפואית?
  על פי החוק, הגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית מחייבת בד בבד עם הגשתה גם הגשת חוות דעת מומחה/ית, התומכת את טענות הרשלנות הנטענות בתביעה. על כן, השלב הראשון בבחינת עילת התביעה הנו איסוף הרשומה הרפואית ובשלב שני פנייה למומחה אשר יעריך באם אכן ארעה רשלנות. באם המומחה/ית ת/יסבור כי אכן יש רשלנות, אז ניתן יהיה להגיש כתב תביעה ברשלנות רפואית. לעיתים יש צורך בכמה חוות דעת מדיסציפלינות שונות.
 • האם המוסדות הרפואיים מחויבים לתת העתק מהרשומה הרפואית של מטופל/ת?
  לפי חוק זכויות החולה חובה על כל מוסד הרפואי (קופות חולים, בתי חולים, פסיכולוגים, דיאטנים, פרקטיות טיפוליות פרטיות וכו') למסור למטופל/ת העתק מתיקו/ה הרפואי לפי דרישה.
 • כמה זמן לוקח עד שמתקבל פסק דין בתביעות נזיקיות?
  תביעות נזיקיות ובפרט לנזקי גוף ורשלנות רפואית הן ארוכות ומורכבות ובהחלט מדובר בתהליך שעשוי להתארך אפילו לאורך שנים. משך התהליך תלוי בסוג התביעה, בזמן שדרוש לאיסוף הראיות, עריכת חוות דעת מומחים ובגורמים נוספים. עו"ד מומחה ברשלנות רפואית ילווה אתכם לאורך הדרך, יעדכן אתכם בכל התפתחות וישתף אתכם בהליך קבלת החלטות בצמתים מרכזיות בתהליך.
 • מתי משלמים שכר טרחה לעו"ד בתביעות לנזקי גוף?"
  בתביעות תובעים לנזקי גוף בדרך כלל, שכר הטרחה ישולם בתום התהליך ויהיה נגזרת של הפיצוי הכספי שנפסק. במקרים אחרים השכר יקבע וישולם מראש, כאשר הכל תלוי בהסכם שתחתמו מול עורך הדין שמלווה אתכם.
 • כמה זמן אחרי הפגיעה ניתן לתבוע בנזיקין?
  תקופת ההתיישנות שנקבעה הינה שבע שנים מתאריך האירוע למבוגר, כאשר לגבי קטינים התקופה היא שבע שנים מרגע הפיכתו מקטין לבוגר. ישנם מקרים חריגים בהם מאריכים את תקופת ההתיישנות למשל כאשר הנזק מתגלה לאחר 7 שנים מקרות ההתרשלות, כך שבכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה ברשלנות רפואית שיבחן את המקרה לגופו. גם אם לכאורה עברה תקופת ההתיישבות ייתכן וניתן יהיה להגיש תביעה ולא מומלץ לוותר באופן אוטומטי.
 • לא שמרתי את כל המסמכים הרפואיים שהוצאו בעניין וכשפניתי לבית החולים הם הביאו לי תיק רפואי עם מסמכים חסרים. האם ניתן להגיש את התביעה בכל זאת?
  חוק זכויות החולה קובע כי האחריות על רישום ותיעוד של מסמכים רפואיים מוטלת על המוסד הרפואי בו בוצע התהליך. במידה וחסרים מסמכים רפואיים, על אותו מוסד להמציא אותם ובמידה ואין אפשרות כזו הוא יצטרך להוכיח כי לא הייתה רשלנות מטעמו, דבר שיהיה מורכב יותר לאור היעדר המסמכים.
 • החתימו אותי על טופס הסכמה לניתוח אך לא הסבירו לי בעל פה את הסכנות. נפגעתי כתוצאה מהניתוח, האם חתימתי על הסכם מבטלת את האפשרות לתביעה?"
  לא בהכרח. עצם החתימה על טופס הסכמה לניתוח לא מספיקה בשביל להסיר אפשרות תביעה ויש צורך לבחון האם ניתנה הסכמה מדעת לניתוח/ לטיפול רפואי שניתן, כפי הגדרתה בחוק זכויות החולה ובפסקה. החוק קובע כי יש להסביר למטופל באופן ברור ונגיש את הסכנות ולהימנע מהסבר לקוי. במקרה בו הוכח הסבר לקוי ישנה עילה לתביעה ובמקרים רבים בעבר גם שולמו פיצויים.
 • מי ראשי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי?
  החוק מגדיר כי אדם [או קבוצה] שיש לו עילה בתביעה המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם – בשם אותה קבוצה יכול להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית. גם רשות ציבורית או ארגון כהגדרתם בחוק, יכולים להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לדרישות החוק ובאם אותו עניין מעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עמה. בנוסף חשוב לציין כי התובע הייצוגי אינו נדרש לשלם את שכר טרחת עורך הדין וכי זה נקבע ע"י בית המשפט הנכבד. עוד קובע החוק כי תובע ייצוגי יהיה זכאי לגמול כספי בגין הגשת תביעתו אשר יש בו כדי לעודד את הציבור להגשת תביעות מסוג זה גם כאשר הנזק הכספי נמוך ואף שולי.
bottom of page